УМОВИ УГОДИ

1. Загальні положення
1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією ФОП Лисенко Ігор Володимирович далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, далі в тексті «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.reaktivov.net
(Далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
2. Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Товар» - предмети та матеріали опис яких розміщення на сайті Продавця;
* «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару, за допомогою мережі Інтерент, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.
* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати на розрахунковий рахунок Продавця.
3. Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтренет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через «форму кошика», або оформивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.
4.2. Термін формування замовлення - до 3 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.
5. Порядок оплати замовлення
5.1. Покупець оплачує Замовлення шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
6. Термін, вартість і умови доставки замовлення
6.1. Доставка замовлення здійснюється силами Продавця та транспортної компанії в зазначений в замовленні (узгоджений) з Покупцем термін після фактичної оплати товару.
6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар в обумовлену дату і час, нова дата доставки одноразово узгоджується з Покупцем.
6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених в п.9.7. справжньої угоди.
7. Права та обов'язки сторін
7.1. Продавець зобов'язаний:
- виконувати умови цього Договору;
- виконувати замовлення Покупця в разі здійснення оплати від останнього;
- передати Покупцю товар відповідно до обумовлених умовами.
- перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця.
7.2.Продавец має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.3 Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.4. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
8. Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
- за незначне невідповідність якісних характеристик товару типовому сертифікату;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, яка може бути заподіяна його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
9. Інші умови
9.1. Інтренет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті Продавця.
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.
9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.6. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.
9.7. Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на рахунок Покупця.
10. Термін дії договору
10.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на рахунок Покупця, зазначений в письмовій заяві.
10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.
реквізити Продавця
ФОП Лисенко Ігор Володимирович
ЕДРПОУ 2205018796
поточний рахунок UA133287040000026001054259417
Южне ГРУ Приватбанк
м. Одеса, вул. Дальницька 43